Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Svetlana Varšová (Bičárová) PhD.

Národné projekty

* Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.

* Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.

* BLEPOSK - Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry

-

Doba trvania: 15.10.2022 - 30.11.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ