Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Svetlana Bičárová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
Meso- and micro-meteorological exploration of the occurrence of hydrometeors in boundary layer of the troposphere based on pasive evaluation of changes of electromagnetic radiation from anthropogenic sources
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ