Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Richard Filčák MSc. PhD.

Medzinárodné projekty

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií

European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation

Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

* CEEA - Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna

Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania

Empowering the next generation of social enterprise scholars

Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

ENTRANCES - Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies

Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.


Národné projekty

* MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.

MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve.

Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized: Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio- economic, geographic and socio-anthropological perspective

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

* Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

-

Doba trvania: 1.9.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Miroslav PhD.

* BIOFORD - Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

-

Doba trvania: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 8

Poznámka: * spoluriešiteľ