Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Richard Filčák MSc. PhD.

Medzinárodné projekty

FOSI HAZARDS - KONCEPTUALIZÁCIA A MAPOVANIE VYSTAVENIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN PRÍRODNÝM RIZIKÁM

CONCEPTUALIZATION AND MAPPING OF THE EXPOSURE OF VULNERABLE GROUPS TO ENVIRONMENTAL RISKS (

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.12.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

* CEEA - Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna PhD.

NEXUSNET - SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

Doba trvania: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

ENTRANCES - Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies

Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.


Národné projekty

* BIOFORD - Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

-

Doba trvania: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ