Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Júlia Mičová PhD.

Medzinárodné projekty

EU4MOFs - Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spojenie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

Doba trvania: 2.11.2023 - 1.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.

N/A - Syntéza a charakterizácia nanokompozitov oxidov prechodných kovov s potenciálnym využitím pre sanáciu environmentálnych záťaží

Synthesis and Characterization of nanocomposites of transition metal oxides with potential application for remediation of environmental loads

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.

FOTOKATAL - Účinná eliminácia zvyškov liečiva vo vode pomocou fotokatalytickej degradácie

Effective elimination of drug residues in water using photocatalytic degradation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.


Národné projekty

Syntéza nanokompozidov oxidov prechodných kovov, štúdium vplyvu plazmy na ich fotokatalytickú účinnosť s uplatnením pri čistení odpadových vôd

Synthesis of nanocomposites of transition metal oxides, study of the influence of plasma on their photocatalytic efficiency with application in wastewater treatment

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ