Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Pavol Zahorec PhD.

Medzinárodné projekty

EAlpG - Európsky Alpský geoid

European Alps Geoid

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2027
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

* CoLiBrI - Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie

Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.

* D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1.12.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.


Národné projekty

* Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.

ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ