Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Mgr. Mgr. Peter Šajda PhD.

Národné projekty

* SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy

The Principle of Humanity in the Context of Contemporary Conflicts. Existential and Phenomenological Challenges

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Šajda Peter PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ