Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Gejza Wimmer DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
New statistical methods for special classes of probability distributions and their applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* DIMPP - Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže
Development of innovative methods for primary metrology torque forces by force effects of the conventional standards
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ