Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.

Narodený v roku 1979. V rokoch 1998 – 2003 študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, odbor teória politiky. Zároveň v rokoch 1999 – 2004 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia. V rokoch 2004-2007 bol interným doktorandom na Ústave politických vied SAV. Od roku 2007 pracuje ako vedecký pracovník pre ÚPV SAV. Získané tituly: 2003 – Mgr. (politické vedy, UMB), 2004 – Mgr. (filozofia, UK), 2004 – PhDr. (politické vedy, UMB), 2008 - PhD. (politické vedy, UK).
Venuje sa politickej filozofii, predovšetkým kategórii sociálna spravodlivosť. Zároveň sa venuje výskumu politických teórií, hlavne analýze liberalizmu, komunitarizmu a neomarxizmu. V centre jeho pozornosti sú filozofické koncepcie Johna Rawlsa, Roberta Nozicka a Michaela Walzera. V rámci neomarxizmu sa zaoberá najmä americkými a britskými predstaviteľmi tzv. analytického marxizmu (John Roemer, G.A. Cohen, Rodney Peffer atď.). Je autorom dvoch vedeckych monografií: "Sociálna spravodlivosť a identita" (2006), "Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti)" (2009). Zároveň je autorom viacerých vedeckých štúdií na politicko-filozofické témy teórií spravodlivosti, sociálneho štátu, mediálnej manipulácie a politickej ľavice (napríklad "Ľavica verzus pravica (Ideologické bitky na začiatku tretieho tisícročia)"; "Chomského kritika mediálnej manipulácie" atd.). Pravidelne píše pre politicko-spoločenský týždenník SLOVO, je autorom mnohých popularizačných článkov, napríklad "Sociálny štát v kocke", "Sú dane zlodejstvo?", "Späť k Marxovi", "Zabudnime na ekonomický rast, ide o prežitie", "Príbeh výrobnej samosprávy" či "Americká liberálna ľavica".