Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:
- Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika (Mgr., 2000)
- Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, odbor slovanské literatúry (Ph.D., 2012)
- samostatný vedecký pracovník IIa, 2016


Odborné zameranie:
- slovenská literatúra 20. a 21. storočia v stredoeurópskom kontexte
- literárna kritika a sociálne kontexty literatúry
- urbánne štúdiá, geopoetika

Jazykové kompetencie: anglický jazyk, poľský jazyk

Vybrané publikácie (max. 5):
CSIBA, Karol - JAREŠ, Michal - PASSIA, Radoslav - RÁCOVÁ, Veronika - SCHMARCOVÁ, Ľubica - TARANENKOVÁ, Ivana. Hľadanie súčasnosti : slovenská literatúra začiatku 21. storočia [In Search of the Present Time. Slovak Literature at the Beginning of the 21th Century]. Radoslav Passia - Ivana Taranenková (eds.), Vladimír Barborík, Jaroslav Šrank - vedeckí recenzenti. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 220 s. ISBN 978-80-8119-085-8 Typ: AAB

PASSIA, Radoslav. Na hranici : slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál [On the Border: Slovak Literature and the Eastern Carpathian Border Area]. Vedeckí recenzenti Vladimír Barborík, Rudolf Chmel. Levoča : Modrý Peter, 2014. 160 s. ISBN 978-80-89545-30-8 Typ: AAB

PASSIA, Radoslav. Východokarpatský magický realizmus? Rekonštrukcia cesty "magického realizmu" do slovenskej literatúry východu [Carpathian Magic Realism? Reconstruction of the Journey of "Magic Realism" into Slovak Literature from the East]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2016, vol. 8, no. 2, p. 29-39. (2015: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Typ: ADNB

PASSIA, Radoslav. Prózy Jána Roznera a Bratislava : (spisovateľ – autobiografia – mesto) [Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava: (The Writer – the Autobiography – the Town)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 104-117. (2017 - WOS, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB

PASSIA, Radoslav. Limity a benefity menšinovosti : (nielen na príklade Ladislava Grosmana). In BARBORÍK, Vladimír - PASSIA, Radoslav. Spisovateľ ako sociálna rola. - Bratislava : Veda, 2018, s. 189-205. ISBN 978-80-224-1682-5. Typ: ABD