Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Cheben - profesijný životopis

Štrukturovaný životopis

Osobné údaje
Meno a priezvisko: Michal Cheben
Dátum narodenia: 13.10.1980
Miesto narodenia: Nové Zámky
Stav: ženatý
Adresa: Nedbalova 5, Nitra 949 11, Slovensko
Telefónny kontakt: +421905 925 652
E-mail: michal.cheben@savba.sk

Vzdelanie
(2011) Prijatý na AÚ SAV Nitra a Filozofickú fakultu, Univerzita Komenského v Bratislave,
3. stupeň štúdia, téma: Typologický vývoj a surovinová základňa štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na juhozápadnom Slovensku
obor: Archeológia

(2003) Prijatý na Filozofickú fakultu, Masarykova Univerzita v Brne
obor: Archeológia

(2000-2005) Masarykova Univerzita v Brne, Přírodovědecká fakulta
obor: Geologie, geochemie, hydrogeologie
štátna skúška: Regionální geologie, Geologický vývoj střední Evropy,
Tektonika, Magmatická a metamorfní petrografie
diplomová práca na téma: Komplexný výskum radiolaritov z pravekej ťažobnej oblasti pri Vršateckom Podhradí (bradlové pásmo)

(1996-2000) Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre
maturitná skúška: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Biológia, Chémia

(1993-1994) Bettina Gymnasium, Frankfurt am Main

(1996-1989) ZŠ Krčméryho, Nitra

(1987-1989) ZŠ Boženy Němcovej, Nové Zámky

Iné získané vzdelanie
(2002) Základná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka

Pracovné skúsenosti
(od 2008) Archeologický Ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre – zamestnaný ako odborný pracovník, archeológ, geológ, geofyzik
(od 2007) Archaia Olomouc o.p.s - geológ, archeológ - asistent
(od 2004) K4 a.s. - administratívny pracovník
(2003) AQUAENVIRO s.r.o. - účasť na atmogeochemickom prieskume v okolí obce Hořátov (Poděbrady, okr. Nymburk)
(od 1995) Archeologický Ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre - práca na archeologických výskumoch ako technik (organizácia terénneho výskumu, dokumentačné práce na archeologických nálezových situáciách), petrografické určovanie kamennej brúsenej a štiepanej industrie

Účasť na konferencích

- pravidelná účast na konferencí Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, UISPP, Montánna archeológia, a.i.

Publikačná činnosť

CHEBEN, M. v tlači: Kolekcia štiepanej industrie z badenského hliníka. Konferencia: The Baden Culture arend the Western Carpathians, 7-9. 11. 2012. Kroków.

CHEBEN, I./ CHEBEN, M. v tlači: The Exploration of the Mining Site for Radiolarite in the White Carpathians Area.

KUZMA, Ivan - CHEBEN, Michal. Kamenná industria z rondelu v Golianove. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 2012, roč. LXI, č. M 17, s. 48-76. ISSN 1211-6327.

CHEBEN, I./ CHEBEN, M. v tlači: Sídliskové objekty kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny z Michala nad Žitavou. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Rosice.

CHEBEN, M./NEMERGUT, A./GREGOR, M. 2012: The lithic raw materials of the Paleolithic site of Moravany nad Váhom-Dlhá. In 9th SKAM Workshop Moravian Museum, Brno, Czech Republic, Oktober 8-11, 2012 : Abstract book and excursion guide.Lithic Raw Materials - Phenomena of the Stone Age. - Brno : Moravské zemské muzeum.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Research on Radiolarites of the White Carpathian Klippen Belt. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2010, roč. 58, č. 1, s. 13-52.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Pre-historic minning of silicites in Slovakia. In The 2nd International conference of the UISPP commission on flint minning in pre- and protohistoric times "Flint minning and quarrying techniques in pre- and protohistoric times, 8-10, Madrid 2009. – Madrid

CHEBEN, Michal. Petrografický rozbor kameňov z hrobu č. 346 z lokality Pavlov. In PEŠKA, Jaroslav. Protounětické pohřebiště z Pavlova. - Olomouc : Archeologické centrum, 2009, s. 358.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Prírodný výskyt rádiolaritov v oblasti Bielych Karpát. In Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym sredniowieczu : materialy z konferencji, Krosno 25-26 listopada 2008 r. Zost. Jan Gancarski. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2009, s. 129-139.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Získavanie rádiolaritov z primárnych zdrojov v okolí Vršatského Podhradia. In Argenti fodina 2008 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fondi 2008, konanej v dňoch 3.-5. septembra 2008 v Banskej Štiavnici. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2009, s. 6-11.

BŘEZINOVÁ, Gertrúda - CHEBEN, Michal. Petrografický rozbor kamennej industrie z neolitického sídliska v Hurbanove. In Ve službách archeologie : časopis věnovaný narozeninám Prof. PhDr. Alexandra Ruttkaya, DrSc., 2007, č. 1, s. 120-123.

BŘEZINOVÁ, Gertrúda - CHEBEN, Michal. Rozbor kamennej industrie z neolitického sídliska v Hurbanove. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí : sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska, Hradec Králové 30. 10. - 2. 11. 2006. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 93-97. ISBN 978-80-7041-561-0.

Moník, M. – Plaštiaková, M. – Kováčik, P. – Cheben, M. 2007: Rýžoviště v údolí zámeckého potoka ve Zlatých Horách – Alte Goldwäsche am Zámecký Bach bei Zlaté Hory, Stříbrná Jihlava 2007 – Silberne Stadt Jihlava 2007, 76-81.

Kalábková, P. – Cheben, M. – Moník, M. 2007: Kostelec na Hané. Sídliště lengyelské kultury. ARF 9, Olomouc.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - TIRPÁK, Ján. Zdroje radiolaritov v oblasti bradlového pásma Bielych Karpát. In Ve službách archeologie VII : sborník věnovaný 85. narozeninám Doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc. Uspořádali a vydání připravili Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay ; recenzovali Vladimír Nekuda, Antonín Přichystal. - Brno ; Nitra : Muzejní a vlastivědná společnost-Geodrill-Geopek : Archeologický ústav SAV, 2006, s. 123-127.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Doklady pravekej ťažby radiolaritu v oblasti Vršatského Podhradia a povodia Vláry. In Montánna archeológia na Slovensku. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005, s. 7-14. ISBN 80-85579-31-6.

BEDNÁR, Peter - CHEBEN, Michal. Martin - Pešia zóna : VS 17768. Nitra : AÚ SAV, 2012. 27 l.

BELJAK, Ján - CHEBEN, Michal. Polomka : VS 17266. I/66 - bodová závada. Nitra : AÚ SAV, 2010. 11 l.

BELJAK, Ján - CHEBEN, Michal. Ostrá Lúka - Cintorín : VS 17506. Nitra : AÚ SAV, 2011. 25 l.

BISTÁKOVÁ, Alena - CHEBEN, Michal. Ladce - SO-36-33-07 : VS 17817. Nitra : AÚ SAV, 2012. 18 l.

BISTÁKOVÁ, Alena - CHEBEN, Michal. Ladce - SO-39-38-01 : VS 17818. Nitra : AÚ SAV, 2012. 18 l.

DAŇOVÁ, Klaudia - GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal. Trnava - Logistickododávateľské centrum : VS 17565. Nitra : AÚ SAV, 2011. 26 l.

DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Lúčnica nad Žitavou - Horné Lúky : VS 17574. Nitra : AÚ SAV, 2011. 29 l.

DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Tesárske Mlyňany - Tesárska pláň : VS 17575. Nitra : AÚ SAV, 2011. 15 l.

DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Tesárske Mlyňany - Gočol : VS 17576. Nitra : AÚ SAV, 2011. 13 l.

DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Beladice - Gačov : VS 17577. Nitra : AÚ SAV, 2011. 13 l.

DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce - Prílepy - Vyše starého hája : VS 17578. Nitra : AÚ SAV, 2011. 15 l.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Vršatské Podhradie : VS 16679. Michal Cheben. Nitra : AÚ SAV, 2008. 33 l.

CHEBEN, Michal. Trnava : VS 16 743. Nitra : AÚ SAV, 2009. 16 l.

CHEBEN, Michal - BALIOVÁ, Henrieta - BIELICH, Mário. Kalná nad Hronom : VS 16 756. Michal Cheben, Henrieta Baliová, Mário Bielich. Nitra : AÚ SAV, 2009. 12 l.

CHEBEN, Michal. Nitra-Horné Krškany : VS 16774. Nitra : AÚ SAV, 2009. 15 l.

CHEBEN, Michal. Vráble : VS 16 775. Nitra : AÚ SAV, 2009. 14 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Horné Krškany : VS 16 776. Nitra : AÚ SAV, 2009. 16 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Horné Krškany : VS 16 777. Nitra : AÚ SAV, 2009. 15 l.

CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce : VS 16 778. Nitra : AÚ SAV, 2009. 15 l.

CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce - ZM : VS 17 061. Chyzerovce. Nitra : AÚ SAV, 2010. 32 l.

CHEBEN, Michal. Michal nad Žitavou - NZ : VS 17 062. Nitra : AÚ SAV, 2010. 39 l.

CHEBEN, Michal. Kostoľany pod Tribečom - ZM : VS 17 077. Nitra : AÚ SAV, 2010. 15 l.

CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce - ZM : VS 17 112. Nitra : AÚ SAV, 2010. 15 l.

CHEBEN, Michal. Čaradice - Zlaté Moravce : VS 17 168. Nitra : AÚ SAV, 2010. 32 l.

CHEBEN, Michal. Tlmače - Levice : VS 17 173. Nitra : AÚ SAV, 2010. 17 l.

CHEBEN, Michal. Pukanec - Levice : VS 17 181. Nitra : AÚ SAV, 2010. 15 l.

CHEBEN, Michal. Považská Bystrica : VS 17298. Obytný súbor Čierne Háje. Nitra : AÚ SAV, 2010. 20 l.

CHEBEN, Michal. Malé Vozokany : VS 17299. Obnova kaštieľa. Nitra : AÚ SAV, 2010. 21 l.

CHEBEN, Michal. Vráble : VS 17300. Matador Automotive. Nitra : AÚ SAV, 2010. 20 l.

CHEBEN, Michal. Vieska nad Žitavou : VS 17301. Arborétum Mlyňany. Nitra : AÚ SAV, 2010. 20 l.

CHEBEN, Michal. Lukáčovce : VS 17302. Za majerom. Nitra : AÚ SAV, 2010. 16 l.

CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce - Horné vinice : VS 17334. Nitra : AÚ SAV, 2011. 18 l.

CHEBEN, Michal. Ilava, č. Klobušice : VS 17337. Čaradová-VN prípojka. Nitra : AÚ SAV, 2011. 32 l.

CHEBEN, Michal. Púchov - Zábreh : VS 17338. napojenie na el. energiu. Nitra : AÚ SAV, 2011. 31 l.

CHEBEN, Michal. Púchov - Vieska : VS 17353. Nitra : AÚ SAV, 2011. 23 l.

CHEBEN, Michal. Záhorská Bystrica : VS 17373. Fara a kostol Sv. Petra a Pavla. Nitra : AÚ SAV, Nitra. 34 l.

CHEBEN, Michal - TÓTH, Peter. Hronovce - č. Domaša : VS 17375. Nitra : AÚ SAV, 2011. 20 l.

CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce - č. Chyzerovce : VS 17452. IBV Chyzerovce pri Žitave. Nitra : AÚ SAV, 2011. 10 l.

CHEBEN, Michal. Oponice - farský kostol : VS 17453. Nitra : AÚ SAV, 2011. 17 l.

CHEBEN, Michal. Michal nad Žitavou : VS 17454. Obytná zóna. Nitra : AÚ SAV, 2010. 15 l.

CHEBEN, Michal. Trenčianska Teplá : VS 17456. Bioplynová stanica. Nitra : AÚ SAV, 2011. 14 l.

CHEBEN, Michal. Košeca : VS 17457. Modernizácia železničnej trate. Nitra : AÚ SAV, 2011. 10 l.

CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce : VS 17458. Továrenská č. 17. Nitra : AÚ SAV, 2011. 13 l.

CHEBEN, Michal. Čierne Kľačany - R1-3.úsek : VS 17500. Nitra : AÚ SAV, 2011. 325 l.

CHEBEN, Michal. Ludrová - Hradisko : VS 17545. Nitra : AÚ SAV, 2011. 7 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Mlynárce - Polyfunkčný objekt : VS 17588. Nitra : AÚ SAV, 2011. 10 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Zobor - Dolnohorská 6 : VS 17589. Nitra : AÚ SAV, 2011. 10 l.

CHEBEN, Michal. Malý Lapáš - 82 RD : VS 17618. Nitra : AÚ SAV, 2011. 18 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Jurský dvor : VS 17619. Nitra : AÚ SAV, 2011. 20 l.

CHEBEN, Michal. Trávnica - Pálenícka ulica : VS 17620. Nitra : AÚ SAV, 2011. 17 l.

CHEBEN, Michal. Želiezovce - Sídlisko Mier : VS 17621. Nitra : AÚ SAV, 2011. 20 l.

CHEBEN, Michal. Veľký Lapáš - 5x8 b.j. : VS 17622. Nitra : AÚ SAV, 2011. 18 l.

CHEBEN, Michal. Rišňovce - Rekonštrukcia kaštieľa : VS 17627. Nitra : AÚ SAV, 2011. 49 l.

CHEBEN, Michal. Cinobaňa - Žiarové pohrebisko : VS 17630. Nitra : AÚ SAV, 2011. 6 l.

CHEBEN, Michal. Sabinov - Severné opevnenie mesta : VS 17632. Nitra : AÚ SAV, 2011. 20 l.

CHEBEN, Michal. Horné Krškany - SEC : VS 17634. Nitra : AÚ SAV, 2011. 18 l.

CHEBEN, Michal. Turčianske Teplice - Diviaky - Obnova NKP : VS 17635. Nitra : AÚ SAV, 2011. 31 l.

CHEBEN, Michal. Bojná - Valy : VS 17675. Nitra : AÚ SAV, 2012. 14 l.

CHEBEN, Michal. Cífer-Pác - Rímsky pochodový tábor II. : VS 17689. Nitra : AÚ SAV, 2012. 15 l.

CHEBEN, Michal. Wultendorf - Romanische Pfarrkirche : VS 17709. Nitra : AÚ SAV, 2012. 18 l.

CHEBEN, Michal - CHEBEN, Ivan. Vršatské Podhradie - Horná Lysá : VS 17734. Nitra : AÚ SAV, 2012. 35 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Zobor - Dolnohorská 6 : VS 17743. Nitra : AÚ SAV, 2012. 10 l.

CHEBEN, Michal. Vráble - Levická ul., ul. 1.mája : VS 17746. Nitra : AÚ SAV, 2012. 20 l.

CHEBEN, Michal. Vráble - Ul. Červenej armády : VS 17747. Nitra : AÚ SAV, 2012. 20 l.

CHEBEN, Michal. Čierne Kľačany - Dlhé diely : VS 17752. Nitra : AÚ SAV, 2012. 26 l.

CHEBEN, Michal. Tesáre nad Žitavou - Predajňa prírodného kameňa : VS 17758. Nitra : AÚ SAV, 2012. 25 l.

CHEBEN, Michal. Vráble - Kaška-MTS : VS 17824. Nitra : AÚ SAV, 2012. 24 l.

CHEBEN, Michal - VOJTEČEK, Marek. Teplička nad Váhom - Kostol a okolie - posudok : VS 17943. Nitra : AÚ SAV, 2012. 17 l.

CHEBEN, Michal. Kamenná Poruba - Rímskokatolícky kostol - geofyzikálny prieskum : VS 17962. Nitra : AÚ SAV, 2012. 21 l.

CHEBEN, Michal. Nitra - Krškany - Jakuba Haška 11 : VS 17970. Nitra : AÚ SAV, 2012. 24 l.

CHEBEN, Michal. Vráble - Levická cesta - RD : VS 17977. Nitra : AÚ SAV, 2012. 19 l.

CHEBEN, Michal. Ždaňa - Repisko : VS 17978. Nitra : AÚ SAV, 2012. 11 l.

CHEBEN, Michal. Veľké Vozokany - Prekládka plynovodu : VS 18001. Nitra : AÚ SAV, 2012. 23 l.

CHEBEN, Michal. Čierne Kľačany - Pri mlyne B : VS 18002. Nitra : AÚ SAV, 2012. 434 l.

CHEBEN, Michal - BALIOVÁ, Henrieta. Veľké Vozokany - Plocha C - Panské : VS 18011. Nitra : AÚ SAV, 2012. 124 l.

CHEBEN, Michal. Tekovské Nemce - Odpočívadlá SO 311 a SO 321 : VS 18016. Nitra : AÚ SAV, 2012. 47 l.

CHEBEN, Michal. Čierne Kľačany - SO 112 - Pri mlyne : VS 18017. Nitra : AÚ SAV, 2012. 56 l.

CHEBEN, Michal. Beladice - Tekovské Nemce - R1 - 3.úsek : VS 18019. Nitra : AÚ SAV, 2012. 184 l.

CHEBEN, Michal. Cinobaňa - Jarčanisko - geofyzikálny prieskum : VS 18032. Nitra : AÚ SAV, 2012. 17 l.

VOJTEČEK, Marek - CHEBEN, Michal. Nováky - Priemyselný park Compaan : VS 16539. Nitra : AÚ SAV, 2008. 15 l.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Výskum pingy na rádiolarit vo Vršatskom Podhardí. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 114-115. ISSN 0231-925X.

RUTTKAY, Matej - BEDNÁR, Peter - BIELICH, Mário - CHEBEN, Michal. Archeologický prieskum v rámci prípravy stavby R1 v úseku Nitra-západ – Selenec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 220-221. ISSN 0231-925X.

RUTTKAY, Matej - BIELICH, Mário - CHEBEN, Michal - VOJTEČEK, Marek. Zisťovací prieskum na trase výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra-Selenec – Beladice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 222-224. ISSN 0231-925X.

RUTTKAY, Matej - BIELICH, Mário - CHEBEN, Michal - VOJTEČEK, Marek - ZAJACOVÁ, Barbara. Prípravné prieskumy a výskumy na stavbe R1 Beladice – Tekovské Nemce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 225-226. ISSN 0231-925X.

RUTTKAY, Matej - ČERNICKÁ, Beáta - CHEBEN, Michal. Záchranný archeologický výskum v Trenčíne. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 228-230. ISSN 0231-925X.

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Vršatské Podhradie, Horná Lysá, okr. Ilava : výber z terénnych výskumov za rok 2008 [elektronický zdroj]. Nitra : AÚ SAV, 2009. 2 s. Dostupné na internete: .

CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Dvory nad Žitavou - Žombi [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2012. nestr. Dostupné na internete: .Ostatné znalosti
práca s PC - MS Office, Corel Draw 11, ArcGis, Microstation, anglický jazyk, nemecký jazyk

Záujmy
šport, literatúra, turistika, cyklistika, modelárstvo
V Nitre, dňa 16. 06. 2016