Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Ježík PhD.

Medzinárodné projekty

* RESDINET - Sieť inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch

Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.

NetFor - Vytvorenie automatizovanej monitorovacej siete za účelom sledovania vitality Quercus robur L. v Podunajsku

Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ježík Marek PhD.


Národné projekty

* ForGenRes - Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.

* Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ