Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Igor Beliaev DrSc.

Medzinárodné projekty

ATHEM-03-GEN - Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

Doba trvania: 8.9.2021 - 31.12.2027
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.


Národné projekty

* Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvaga Milan CSc.

* Stanovenie genotoxicity indukovanej 5G žiarením a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny

Evaluation of 5G radiation induced genotoxicity and assessment of phytochemicals as modulator of radiation induced DNA damage and cancer

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gulati Sachin PhD.

* Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košík Pavol PhD.

* Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch

Study of genotoxic  effects from magnetic resonance imaging in human lymphocytes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zastko Lucián PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ