Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrea Kubáčková

Medzinárodné projekty

* ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu

Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support

Doba trvania: 1.4.2023 - 31.3.2027
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter PhD.


Národné projekty

* ENVIRO PLUS - Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu

Supporting the R&D activities of a unique research team

Doba trvania: 27.9.2022 - 30.9.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ