Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Róbert Pazúr PhD.

Medzinárodné projekty

* LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

Doba trvania: 15.2.2023 - 14.8.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel PhD.

G4B - Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

Doba trvania: 1.4.2023 - 31.3.2026
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

* TMP4LAPIA - Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku

The Third-Party Missions Datasets for Identification of Potential Illegal Activities in Slovakia

Doba trvania: 1.8.2023 - 31.7.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš PhD.


Národné projekty

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

* MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.

Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia

Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ