Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Karol Csiba, PhD.

Rok narodenia: 1975
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor história – slovenský jazyk a literatúra (1995 – 2001)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2006 (PhD.), 2016 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra 20. storočia, autobiografický a memoárový žáner
Jazykové kompetencie: anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2007
Priebeh pracovných pozícií:
2015 - 2019: vedecký tajomník ústavu
od 2016: hlavný redaktor vedeckého časopisu Slovenská literatúra