Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alexandra Marsenić PhD.

Národné projekty

* Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ