Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Viera Kováčová

Národné projekty

* Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – hydrodynamický prístup

Prediction of a point pollution source position in a watercourse network – a hydrodynamic approach

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ