Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Dana Pavelková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* KVANPROC - Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia
Quantification of Interaction Processes in Hydrological Cycle in Lowland area conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gomboš Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ