Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lenka Kohútová PhD.

Národné projekty

* AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* Výskum látok a faktorov s potenciálnym vplyvom na patogenicitu rôznych kmeňov baktérie Paenibacillus larvae spôsobujúcej mor včelieho plodu

Investigation of substances and factors with a potential effect on the pathogenicity of various strains of bacterium Paenibacillus larvae causing American foulbrood

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ