Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. The Copula Application for Analysis of the Flood Threat at the River Confluences in the Danube River Basin in Slovakia. In Water, 2023, vol. 15, iss. 5, article no. 984. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15050984 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADCA
    Citácie:
    [1.1] DEGER, I.H. - ESIT, M. - YUCE, M.I. Univariate and Bivariate Hydrological Drought Frequency Analysis by Copula Functions. In WATER RESOURCES MANAGEMENT. ISSN 0920-4741, 2023 AUG 22 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11269-023-03586-x., Registrované v: WOS
    [1.1] UNNIKRISHNAN, P. - PONNAMBALAM, K. - AGRAWAL, N. - KARRAY, F. Joint Flood Risks in the Grand River Watershed. In SUSTAINABILITY. JUN 2023, vol. 15, no. 12. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su15129203., Registrované v: WOS
  • PEKÁROVÁ, Pavla** - VYSHNEVSKYI, Viktor - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Changes in water balance components of river basins in the Slovak Republic and Ukraine. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 113-121. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0013 (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADNB
  • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján - JENEIOVÁ, Katarína. Homogenizácia a dlhodobé trendy a klasifikácia teploty vody vo vysokohorskom povodí rieky Belá [Homogenisation and longterm trends and water temperature classification in the high mountain Belá river basin]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 109-121. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus