Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

VZDELANIE

2007 – 2012, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta (PhD.)
odbor: Normálna a patologická fyziológia

2009 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta (RNDr.)
odbor: Biológia

2002 – 2007, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
(Mgr.)
odbor: Biomedicínska fyzika
_________________________________________________________

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2012 – súčasnosť Centrum pre kognitívnu vedu, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

2008 – súčasnosť Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave

2007 – súčasnosť Laboratórium kognitívnej neurovedy, Centrum experimentálnej medicíny, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava