Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Vratislav Hurai DrSc.

Národné projekty

Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov

Mobility and accumulation of critical elements during formation and alteration of orogenic carbonatites

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ