Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DrSc.

Vzdelanie a dosiahnuté hodnosti: 1979-1983 PhDr. – FF UK Bratislava (veda o výtvarnom umení); 1995 CSc. – FF UK Bratislava; 2008, Doc. – Karlova Univerzita, Praha; 2009 vedúci vedecký pracovník – Ústav dejín umenia SAV; 2016, DSc. – Akademie věd ČR (doktor historických věd/Research Professor). Zamestnanie: 1983-1994 Štátne reštaurátorské ateliéry - Pamiatkový ústav; 1994-1996 v slobodnom povolaní (umeleckohistorická spolupráca v reštaurátorskej oblasti); od 1996 - Ústav dejín umenia SAV. Pedagogická činnosť: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra reštaurovania : od roku 2003 odborný asistent, od roku 2008-2012 docent. Členstvo vo vedeckých a profesných spoločnostiach: HNA - Historians of Netherlandish Art (člen) ; Codart - Council for Curators of Dutch and Flemish Art (člen) ; CIHA - Comité International d'Histoire de l'Art (člen) ; Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska (člen); Komora reštaurátorov Slovenska (člen). Členstvo v redakčných radách: ARS, časopis Ústavu dejín umenia SAV –člen redakčnej rady. Organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií a edičná činnosť: 2011 - Medzinárodná konferencia ´The Habsburgs and their Courts in Europe,1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism´. Viedeň, 7.-10.december 2011. Konferencia sa konala pod záštitou Európskej nadácie pre vedu (ESF, Palatium). Organizátormi boli Dr. Herbert Karner (Kommission für Kunstgeschichte, Wien) a doc. Dr. Ingrid Ciulisová, CSc. (Ústav dejín umenia SAV). Ko-editovanie publikácie The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400–1700 : Between Cosmopolitism and Regionalism. Ed. by Herbert Karner, Ingrid Ciulisová and Bernardo J. García García. www.courtresidences, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2014, 349 strán, Palatium e-Publication, Volume 1; Editovanie publikácie Ingrid Ciulisová (ed.),Artistic Innovations and Cultural Zones, Peter Lang, Frankfurt am Main - Vydavateľstvo VEDA, Bratislava, 2014, Spectrum Slovakia Series, Volume 7, ISBN 978-3-631-66122-2. Hosťovské prednášky a účasť na medzinárodných konferenciách: ”Central European Collectors: Count János Pálffy and Baron Karl Kuffner“, pozvaná prednáška, The Wallace collection, 6. September 2010, Londýn, Veľká Británia; ”The patronage of Duke Albert of Saxe-Teschen as governor of the Austrian Netherlands (1781-1793)“, pozvaná prednáška, VLAC, the Flemish Academic Centre for Science and the Arts (Institute for Advanced Study), organized by the KVAB (Koninklijke Vlaamse Academie van België) , the Royal Flemish Academy, 30. apríl 2010, Brusel, Belgicko; ”Obrazy a svedkovia“, pozvaná prednáška v rámci cyklu ´Hledání realit. Vybrané aspekty niznozemského malířství 15.-17.století´, Alšova česká galerie, 15.december 2009, České Budějovice, Česká republika; ”Central European Collectors and Art Collecting in America : Count János Pálffy (1829-1908) and Baron Karl Kuffner (1847-1924)“, pozvaná prednáška v rámci Fellows' Forum, Center for the History of Collecting in America, The Frick collection, 29. október 2008, New York, USA;2014 - ”The Saint Michael Altarpiece in Spišská Kapitula, a preliminary report“, Symposium XIX for the Study of Underdrawing and Technology in Painting – Technical Studies of Paintings: Problems of Attribution (15th – 17th Century), Bruges, 11.-13. september 2014; 2010 - ”Some Remarks on Jacob de Backer and Gillis Coignet“, Current Research in early 16th-Century Northern European Painting, The Flemish Academic Centre for Science and the Arts an IAS– VLAC, (Institute of Advanced Study), Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brusel, Belgicko, 2. jún 2010;2010 - ”An Antwerp Art Dealer: Anthonis Palermo“, The Renaissance Society of America Annual Meeting, Benátky, Taliansko, 10. apríl 2010; 2007 - ”Jacob Burckhardt and Jan Bialostocki´s The Art of the Renaissance in Eastern Europe“, Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300 - c.1550), University of Edinburgh, School of History, Classics and Archeology, Edinburgh, Veľká Británia, 31. august-1. september 2007; 2006 - ”The painting St. John the Baptist, St. Barbara and Two Donors´ of the St. Martin Church in Bratislava: The Case of a Corrected Image“, HNA conference 'From Icon to Art in the Netherlands', Baltimore, USA, 10. november 2006; 2006 - ”St. John the Baptist, St. Barbara and two Donors (St. Martin Church, Bratislava) “, Symposium XVI for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, ´The Quest for the Original´, organized by Laboratoire des oeuvres d´art par les methodes scientifiques UCL (Dir. Prof. Hélene Verougstraete), Illuminare-Centre for the Study of the Illuminated Manuscript, KU Leuven (Dir. Jan van der Stock), Royal Institute for the Cultural Heritage KIKIRPA (Dir. Myriam Serck), Brugy, Belgicko, 21., 22., 23. september 2006; 2005 - ”Dreaming about the past: the story about Count Pálffy and others. Medzinárodná konferencia ´National or Universal Antiquities? The nineteenth-century process of “musealization” in Hungary and in Europe“, Collegium Budapest, Institute of Advanced Study, Budapešť, Maďarsko, 30.-31. máj 2005; 2003 - ”The use of workshop patterns in The Seller of Fruit and Vegetables of the Slovak National Gallery in Bratislava“ (inv.O249), Colloque XV pour l´étude de la technologie et du dessin sous-jacent dans la peinture. La Peinture ancienne et ses procédés.Copies, répliques, pastiches. Brugy, Belgicko, 11.-13. september 2003; 2000 - ”The "Crucifixion" from Frans Floris' Workshop in Slovakia“, Konferencia ´EMBLEMATICA ET ICONOGRAPHIA´ - Themes in painting and literature of the Low Countries from the 16th to the 18th century", Olomouc, Česká republika, 7.-9. december 2000. Domáce grantové projekty: VEGA: 2013-2016: Gotické tabuľové maliarstvo v Spišskej Kapitule a ´Flámski primitívi´; 2010-2012: Vojvoda Albert Sasko-Tešínsky (1738-1822) ako umelecký zberateľ; 2007-2009: Zbierky a zberatelia: Kapitoly z dejín umeleckého zberateľstva na Slovensku; 2004-2006: Svetové umenie v slovenských umeleckých zbierkach (II): Nizozemské, holandské a flámske maliarstvo 2. pol. 16. stor. a okolo 1600; 2000-2002: Svetové umenie v slovenských umeleckých zbierkach: Nizozemské maliarstvo 15. a prvej polovice 16. storočia; 1998-1999: Recepcia gotiky v 19. storočí: Cirkevná architektúra Slovenska. Medzinárodné projekty: 2010-2015: Dvorské rezidencie ako miesta výmeny v období neskorého stredoveku a raného novoveku (1400-1700) - Palatium - Európska nadácia pre vedu (ESF); 2010-2011: From Van Eyck to Dürer. The Influence of Early Netherlandish Painting on European Art, 1430-1530 (medzinárodný výstavný projekt, Groeningemuseum, Bruges); 2005 - Multiple Antiquities and Multiple Modernities in Nineteenth-Century Europe , medzinárodný výskumný projekt, Collegium Budapest, Institute for Advanced Study. Udelené medzinárodné štipendiá a granty: 2011 - I Tatti research fellowship, Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Florencia, Taliansko (3 mesačný výskumný pobyt) ; 2010 - Senior research fellowship, Centre for Advanced Studies of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, VLAC, Brusel, Belgicko (päťmesačný výskumný pobyt) ; 2009 - Grant of the Paul Mellon Centre for Studies in British Art, Londýn, Veľká Británia (jednomesačný výskumný pobyt) ; 2008 - Senior research fellowship, Centre for the History of Collecting, the Frick Museum, New York, USA (jednomesačný výskumný pobyt) ; 2007 - Andrew W. Mellon Visiting Scholar of the American Academy, Rím, Taliansko (trojmesačný výskumný pobyt) ; 2005 - Fellowship of Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, Budapešť, Maďarsko (päťmesačný výskumný pobyt) ;2005 - Grant of the Samuel H.Kress Foundation (príspevok na tlač publikácie ‘Paintings of the 16th century Netherlandish masters: Slovak Art Collections´); 2003 - Grant of the Fritz Thyssen Stiftung, Freie Universität Berlin, Nemecko (dvojmesačný výskumný pobyt) ; 2003 - Grant of the Samuel H.Kress Foundation, Viedenská univerzita, Rakúsko (jednomesačný výskumný pobyt) ; 2002 - Visiting Fellowship of Istituto universitario olandese di storia dell'arte, Florencia, Taliansko (jednomesačný výskumný pobyt) ; 2001 - Visiting Fellowship of the Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, Holandsko (trojmesačný výskumný pobyt); 2001 - National Gallery, Londýn, Veľká Británia, (dvojtýždňový výskumný pobyt) ; 2000 - Nationalmuseum, Stockholm, Švédsko (dvojtýždňový výskumný pobyt). Ocenenia: 1983– Cena ministra školstva; 2001– Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane; 2001– Cena Pamiatkového ústavu za pamiatkovú obnovu františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave (člen autorského kolektívu).