Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Juraj Lieskovský PhD.

Národné projekty

* Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes

Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.

Doba trvania: 3.4.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ