Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Veronika Piscová PhD.

Medzinárodné projekty

* Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.


Národné projekty

Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť

Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika PhD.

BIO RESERVE - Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ