Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

email: durkovska@saske.sk
Oddelenie: história

Akademická kvalifikácia:
• PhD., 2009, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (doktorandské štúdium prebiehalo na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach), odbor slovenské dejiny
• Mgr., 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor dejepis – občianska výchova
• Mgr., 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor nemecký jazyk a literatúra

Oblasti vedeckého záujmu:
• slovenské dejiny po roku 1918
• problematika národnostných menšín
• otázky školstva a vzdelania

Projekty:
• Vedúci riešiteľ domácich projektov:
 VEGA 2/0012/19, Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania
 VEGA 2/0055/13, Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918-1948

• Vedúci riešiteľ zahraničných projektov:
 Medzinárodný bilaterálny projekt Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

• Riešiteľ zahraničných projektov:
 RARE „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource“
 HUSK/1101/1.6.1/0131 Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko – Zemplínska župa)

• Riešiteľ domácich projektov:
 APVV-15-0475, Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)
 VEGA 01/2016 - 12/2019. Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953) so zameraním na vzdelávanie etnických menšín. Protiklady a podobnosti.
 VEGA 2/0023/12, Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1930-1938)
 VEGA 2/0117/09, Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929)
 APVV 51-047505, Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989

Publikácie:
ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2012. 233 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-09-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Reakcie štátnych úradov na aktivity Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 - 1938. In Slezský sborník, 2013, roč. 111, č. 2, s. 275-287. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. State Secondary Technical School in Košice between the two world wars. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. ISSN 0025-1429.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Miesto Československého štátneho reálneho gymnázia v Rožňave vo vzdelávacom systéme Československej republiky (druhé decénium 20. storočia). In Disputationes Scientificae, 2013, roč. 13, č. 4, s. 119-134. ISSN 1335-9185. VEGA 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948".

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarské menšinové strany na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia v obraze archívnych dokumentov. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 3, s. ISSN 1335-3608. VEGA MŠVVaU a SAV 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 – 1938". Požaduje sa. Dostupné na internete: .

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Skúsenosti a prínos aktívnej cezhraničnej spolupráce v Košickom samosprávnom kraji (so zreteľom na podporu spolupráce inštitúcii a na príklade projektu Regsom – evaluačná štúdia). In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy konanej v dňoch 11.-12.9.2013. časť 2. - Košice : Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2013, s. 222-231. ISBN 978-80-8152-058-7.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Sociálno-demografická situácia. In Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. - Prešov : Universum-eu, 2013, s. 5-15. ISBN 978-80-89524-12-9.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Obraz sociálnej služby. In Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. - Prešov : Universum-eu, 2013, s. 39-63. ISBN 978-80-89524-12-9.

Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. Zost.: Zlatica Sáposová, Mária Ďurkovská. Prešov : Universum-eu, 2013. 315 s. projekt HUSK/1101/1.6.1/0131 "Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-abovsko-zemplínska župa), Regionális szociális mappa (Kassai Őnkormányzati Kerület - Borsod-Abaúj-Zemplén megye)". ISBN 978-80-89524-12-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Základné demografické charakteristiky maďarskej menšiny. In GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 21-47. ISBN 978-80-89524-03-7.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Činnosť Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 - 1938. In Slezský sborník, 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 221-237. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Aktivity Karpatonemeckej strany vo vybraných spišských obciach v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

ĎURKOVSKÁ, Mária - HREHOR, Henrich. Rádové československé reálne gymnázium v Košiciach 1935 - 1938. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, 2012, roč. XI, č. 2, s. 100-120. ISSN 1336-2232.

ĎURKOVSKÁ, Mária - GAJDOŠ, Marián. Slovenská akadémia vied a rozvoj vedy v Košiciach. In Košice - inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej v Košiciach dňa 24. októbra 2012 Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach a Východoslovenským múzeom v Košiciach pri príležitosti 140. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Uršula Ambrušová - Peter Fedorčák (eds.). - Košice : UPJŠ, 2012, s. 195-216. ISBN 978-80-7097-992-1.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Nemecká menšina na Spiši - jej spolky a kultúrno-spoločenská činnosť v 20. a 30. rokoch 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

HREHOR, Henrich - ĎURKOVSKÁ, Mária. Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach 1918 - 1938. In Košice a dejiny - dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc, ktorá sa uskutočnila 16. - 17. septembra 2010 v Košiciach. Editor Štefan Šutaj. - Košice : Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, 2011, s. 120-129. ISBN 978-80-7097-910-5.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Kultúra ako jedna z dimenzií spoločenského života v Slovenskej republike v rokoch 1939 - 1945. In Život v Slovenskej republike : Slovenská republika 1939 1945 očami mladých historikov. IX. Zostavil Peter Sokolovič. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 245-258. ISBN 978-80-89335-37-4.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Podiel spolku Pfadfinderverein na narúšaní občianskych vzťahov v Levoči v 30 rokoch 20. storočia. In BENKO, Juraj et al. Občan a štát v moderných dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010, s. 119-127. ISBN 978-80-89396-08-5.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2010, roč. 13, č. 2, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

ĎURKOVSKÁ, Mária. Die deutschen Minderheitsparteien in der Slowakei in den Jahren 1918 - 1938. In Bonyhádi Evangélikus Füzetek : Németek a Kárpát-Medencében Konferencia Anyaga. 2. Editor István Nagy, Eszter Bacskai. - Kecskemét : Bonyhád, 2009, s. 33-42. ISBN 978-963-88401-0-3.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spišskí Nemci a ich politická strana v medzivojnovom období na Slovensku. In Profil - výzkum - perspektivy : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v Opavě [elektronický zdroj]. Editor Jana Machačová, Oľga Šrajerová. - Opava : Slezské zemské muzeum, 2009, s. 191-200. ISSN 0037-6833.

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 : (identita a politika II). Jana Šutajová, Mária Ďurkovská (Eds.). Prešov : Universum, 2008. 219 s. Projekt č. APVV-51-047505 - Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. ISBN 978-80-89046-53-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Proces maďarizácie spišských Nemcov a ich postoj ku vzniku Československej republiky. In Slezský sborník, 2009, roč. 107, č. 1, s. 1-14. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarské a nemecké politické strany predmníchovského Československa (Názorové rozdiely v politike Karpatonemeckej a Spišskonemeckej strany a ich vzťahu voči maďarským politickým stranám). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2008, roč. 11, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca nemeckých a maďarských politických strán v predmníchovskom Československu. In Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 : (Historické, politologické a právne súvislosti). Jana Šutajová - Mária Ďurkovská (Eds.). - Prešov : Universum, 2007, s. 121-131. ISBN 978-80-89046-46-1.

Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 : (Historické, politologické a právne súvislosti). Jana Šutajová - Mária Ďurkovská (Eds.). Prešov : Universum, 2007. 136 s. ISBN 978-80-89046-46-1.

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
2018 - členka Vedeckej rady CSPV SAV za Spoločenskovedný ústav

2020 - šéfredaktorka časopisu Človek a spoločnosť
2006 - 2019 – výkonná redaktorka internetového časopisu Človek a spoločnosť