Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Jaroslav Briančin CSc.

Medzinárodné projekty

* Katalyzátory na báze Co-Pd pre hydrogenáciu CO pripravených impregnáciou a mechanickou aktiváciou/legovaním

Supported Co-Pd catalysts for CO hydrogenation synthesized by impregnation and mechanical activation or by mechanical alloying

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

* SeNaTa - Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.


Národné projekty

* Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia

Synthesized minerals with the structure of complex oxides as components for devices for green energy production and storage

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

* HINOX - Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou

Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ