Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Roman Nedela DrSc.

Národné projekty

Grafové invarianty, symetrie a ohodnotenia

Graph invariants, symmetries and labellings

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

ESTRUD - Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ