Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Roman Nedela DrSc.

Národné projekty

ESTRUD - Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ