Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Galina Jirásková CSc.

Národné projekty

Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov

Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ