Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Eva Červeňová

Národné projekty

* Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ