Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. je vedúcim pracovníkom Geologického ústavu SAV Bratislava, pôsobiacim na pracovisku v Banskej Bystrici. Vo svojej výskumnej práci sa zaoberá stratigrafiou, mikropaleontológiou, litológiou a sedimentárnou geológiou Západných Karpát. Má dlhoročné skúsenosti v mikrobiostratigrafickom výskume, faciálnej analýze, interpretácii paleoklimatických a paleooceánografických podmienok, dynamickej sedimentológii, sekvenčnej stratigrafii, tektogenetických podmienkach panvotvorby a komplexnej panvovej analýze. Je autorom 107 vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch (31 v časopisoch CC), 74 vedeckých štúdií a abstraktov v konferečních zborníkoch, 3 kapitol vo vedeckých monografiách a je spoluautorom 4 knižných publikácií. Vedecký ohlas jeho prác dosahuje počet 870 citácií z toho 312 citácií SCI. Bol zodpovedným riešiteľom početných projektov VEGA (6) a APVV (2) a Štrukturálnych fondov EU (projetový manažér Centra pre integrovaný výskum geosféry Zeme). Je aktívny aj v medzinárodnej vedeckej kooperácii ako riešiteľ a národný koordinátor medzinárodných geologických korelačných projektov IGCP/UNESCO, EUROPROBE, CBEP – Climate and Biota of the Early Paleogene, ALCAPA, 6. RP projekt PROPER, a i.). Zúčastňuje sa na organizovaní vedeckej komunity v rámci Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS), je členom Paleontologickej odbornej skupiny SGS, členom Slovenského geologického komitétu, členom Vedeckej rady ŠGÚDŠ, členom medzinárodných pracovných skupín a spoločností (KBGA, IAS, IWAF, CETEG, atď.). Je členom redakčných rád medzinárodných karentovaných vedeckých časopisov Geologica Carpathica a Geological Quarterly, medzinárodného časopisu Paleontology Journal a časopisu Mineralia Slovaca. Je garantom doktorandského štúdia na ÚVZ SAV v študijnom programe Všeobecná geológia, odbore 4.1.33 Tektonika, a členom odborových komisií 4.1.23 Geológia a 4.1.33 Tektonika.