Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

NARODENÝ : 10. júna 1964 v Čadci

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
2016 menovaný prezidentom SR za profesora v odbore dejiny a teória umenia. Inaugurácia na Trnavskej univerzite v Trnave
2009 habilitácia, Trnavská univerzita, filozofická fakulta, odbor dejiny a teória umenia; habilitačná práca: „Témy a kontexty. Štúdie k ikonografii stredovekého umenia na Slovensku“
1994 „Dr.phil.“ Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (SRN), dizertácia „Unerwünschte Freiheit. Instrumentalisierung des Mittelalterbildes im kunsthistorischen Denken von Hans Sedlmayr“ u Prof. Wilhelma Schlinka
1991 – 1994 doktorandské štúdium dejín umenia, filozofie a slavistiky vo Freiburgu 1988-1991 interný ašpirant na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave u Prof. Jána Bakoša
1987 – „PhDr.“ na Univerzite Komenského v Bratislave
1982-1987 štúdium estetiky a vedy o výtvarnom umení na FFUK v Bratislave, ukončené diplomovou prácou „Hegelova koncepcia 'tragického' v kontexte vývinu gréckej polis“ u Prof. Jaroslava Martinku
1978 – 1982 Gymnázium v Čadci

Priebeh pracovných pomerov:
- Ústav dejín umenia SAV, Bratislava (vedecký pracovník od r. 1995, samostatný vedecký pracovník od r. 2002, 1997-2003 poverený vedením vedeckovýskumného oddelenia, riaditeľ od r. 2005 po súčasnosť)
- Pedagogická činnosť na Katedre dejín a teórie umenia (predtým Katedra dejín umenia a kultúry) Filozofickej fakulty (Fakulty humanistiky) Trnavskej univerzity od roku 1995 podnes (s prerušením 2002 – 2003)

Vedecko-výskumná činnosť - projekty
1, Vedenie projektu ŠF EÚ
Názov: Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Číslo projektu: ITMS: 26240120035
Doba riešenia: 12/2010 – 11/2013
Vedúci projektu: Ivan Gerát
Riešitelia projektu: Gerát, Ivan, doc. PhDr., PhD.; Ciulisová, Ingrid, doc. PhDr., CSc.; Bartošová, Zuzana, PhD.; Bžoch, Adam, doc. Mgr., CSc.; Görözdi, Judit, Mgr., PhD.; Kusá, Mária, prof. PhDr., CSc.; Petöczová, Janka, PhDr., CSc.; Urbancová, Hana, PhDr., CSc.; Veselovská, Eva, Mgr., PhD.; Knopová, Elena, PhDr., PhD.; Mistrík, Miloš, prof. PhDr., DrSc; Podmaková, Dagmar, PhDr., CSc.; Brtáňová, Erika, doc. PhDr., CSc.; Hučková, Dana, Mgr., CSc.; Somolayová, Ľubica, Mgr., PhD.; Žeňuch, Peter, doc. PhDr., DrSc.; Kačic, Ladislav, Mgr. art., PhD.; Zavarský, Svorad, Mgr.
Výsledky – výstup: boli publikované štúdie a monografia v anglickom jazyku
2, APVV - vedenie kolektívnych grantových projektov
Názov: Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Číslo: APVV-15-0526
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia za ÚDU SAV: Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.; Mgr., Mgr. Art. Barbara Balážová PhD., Mgr. Peter Megyeši PhD., ThDr. Miroslav Varšo, PhD.; Mgr. Vratislav Zervan, PhD.
Doba riešenia: 7 / 2016 - 6 / 2020
3, VEGA
Vedenie kolektívnych grantových projektov VEGA
3.1. Názov: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie
Doba riešenia: 1999 - 2001
Vedúci projektu: Ivan Gerát
Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.
Riešitelia projektu: Barbara Balážová, Zuzana Bartošová, Bibiana Pomfyová, Zuzana Lapitková, Mária Pötzl-Malíková, Tomáš Surý
Výsledky – výstup: splnil ciele, k výsledkom patrí publikovanie rovnomenného zborníka
3.2. Názov: Umenie ako historická pamäť: Motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení
Číslo projektu: 2/2015/24
Doba riešenia: 2002–2004
Vedúci projektu: Ivan Gerát
Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.
Riešitelia projektu: Barbara Balážová, Zuzana Bartošová, Bibiana Pomfyová, Mária Pötzl-Malíková, Martin Šugár
Výsledky – výstup: splnil ciele, k výsledkom patrí publikovanie tematického čísla časopisu ARS
3.3.Názov: Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi
Číslo projektu: 2/0132/15
Koordinátor projektu: Ústav dejín umenia SAV
Názvy partnerských inštitúcií: Trnavská univerzita v Trnave
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Mená spoluriešiteľov zo Slovenskej akadémie vied: Mgr. Mgr. Art. Barbara Balážová, PhD. Mgr. Peter Megyeši, PhD.
Mená spoluriešiteľov mimo SAV: Prof. doc. PhDr. Marián Zervan, PhD., Prof. Andrej Démuth, PhD., doc. Ladislav Tkáčik, PhD., doc. Adrián Slavkovský, PhD.
Trvanie projektu: 1 / 2015 - 12 / 2018
3.3.Názov: Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy
Číslo projektu: 2/0075/19
Koordinátor projektu: Ústav dejín umenia CVU SAV
Názvy partnerských inštitúcií: Trnavská univerzita v Trnave
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Mená spoluriešiteľov zo Slovenskej akadémie vied: Mgr. Mgr. Art. Barbara Balážová, PhD. Mgr. Peter Megyeši, PhD.
Mená spoluriešiteľov mimo SAV: Prof. doc. PhDr. Marián Zervan, PhD., Prof. Ing. Arch. Monika Mitášová, PhD., doc. Ladislav Tkáčik, PhD.
Trvanie projektu: 1 / 2019 - 12 / 2022
Hlavný riešiteľ individuálnych grantových projektov VEGA
3.4. Názov: Témy a ich kontexty v umení 14. a 15. storočia na Slovensku
Číslo projektu: 2/3019/96
Doba riešenia:1996–1998
Vedúci projektu: Ivan Gerát
Výsledky – výstup: splnil ciele (monografia vyšla 2001)
3.5. Názov: Téma, médium a kontext – obrazový kult sv. Alžbety v predreformačnom období na Slovensku
Doba riešenia: 2004–2008
Výsledky – výstup: splnil ciele vynikajúco, výstupom je text monografie (2008)
3.6. Názov: Stredoveké obrazy bojujúcich svätcov na Slovensku
Číslo projektu: 2/0062/08
Doba riešenia: 2008 - 2010
Vedúci projektu: Ivan Gerát
Riešitelia projektu: Ivan Gerát
Výsledky – výstup: splnil ciele vynikajúco, výstupom je text monografie (2011)
3.7 Názov: Štúdie k poetike obrazového rozprávania v stredoveku
Číslo: 2/0007/11
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Gerát
Doba riešenia: 1/ 2011 - 12 / 2014
Výsledky – výstup: splnil ciele
4, Ústavné projekty Ústavu dejín umenia SAV:
4.1. Názov: Umenie na Slovensku: stručné dejiny obrazov.
Doba riešenia: 2006-2008
Vedúci projektu: Ivan Gerát
Autori: Zuzana Bartošová, Ivan Gerát, Marta Herucová, Jozef Medvecký, Martin Vančo
Výsledky: kolektívna monografia o Umenie Slovenska – dejiny obrazov (Bratislava 2007)
4.2. Názov: Problémy dejín výtvarného umenia na Slovensku.
Doba riešenia: 2001-2002
Vedúci projektu: Ján Bakoš
Riešitelia: Ján Bakoš, Dana Bořutová, Ingrid Ciulisová, Ivan Gerát, Jozef Medvecký, Mária Pötzl-Malíková, Milan Togner, Martin Vančo
Výsledky: kolektívna monografia Problémy dejín výtvarného umenia na Slovensku (Bratislava 2002)

5, Zahraničné vedecké projekty
2.5.1. Názov: Asymmetrische Kunstgeschichte? Erforschung und Vermittlung prekärer Denkmalb estände im Kalten Krieg
Nositeľ projektu: Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin
Doba riešenia: 2014 -2015
Spolupráca za SR: Ivan Gerát
Výsledky: prednesenie referátov na konferenciách Asymmetrische Kunstgeschichte? (2014) a Barock für ein breites Publikum (2015). Pedagogická činnosť na letnej škole „Kunstgeschichte im Kalten Krieg. Methoden, Erkenntnisinteressen, Werteordnungen“, 07. - 14.09.2014, Marburg, Herder Institut. Výsledok - publikácia v Journal of Art Historiography, 2016, number 15,
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/gerat.pdf. ISSN 2042-4752.
2.5.2. Názov: Artistic Transfers and Circulations in the Gothic Period in Europe
Nositeľ projektu: Institut national d'histoire de l'art, Paríž
Doba riešenia: 2011 - 2014
Spolupráca za SR: Ivan Gerát
Výsledky: spolupráca na tvorbe databázy, aktívna účasť na konferenciách, štúdia GERÁT, Ivan: De Lübeck à Košice. Les transferts iconographiques et stylistiques entre deux cycles iconographiques consacrés à Élisabeth de Thuringe vers 1450. In Les transferts artistiques dans l´Europe gothique : repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des themes et des savoir-faire (XIIe-XVIe siecle). - Paris : Picard, 2014, s. 319-336. ISBN 978-2-7084-0972-9.

ZOZNAM ĎALŠÍCH PREUKÁZATEĽNÝCH OHLASOV NA VEDECKÚ ČINNOSŤ
ČLENSTVO
A. V medzinárodných výboroch, komisiách, radách
- člen slovenskej sekcie Medzinárodnej únie kritikov umenia (Association internationale des critiques d´art, AICA)
- člen – korešpondent, Maďarská archeologická a umeleckohistorická spoločnosť v Budapešti
- člen External Counselling Body, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť (2010 - 2012)
- člen medzinárodného zboru poradcov pri príprave výstavy "Sigismundus, rex et imperator" (Budapešť a Luxemburg 2005 - 2006)
B. V celoštátnych odborných a vedeckých výboroch, komisiách, radách
Člen komisie VEGA č. 12 pre estetiku, vedy o umení a jazykovedu (2009-2017)
C. Vo vedeckých grémiách a redakčných radách
- člen redakčnej rady časopisu Umění (ČR, WOS)
- člen vedeckého kolégia SAV pre estetiku a vedy o umení
- člen redakčnej rady časopisu ARS
- člen redakčnej rady časopisu Profil súčasného výtvarného umenia
- člen redakčnej rady časopisu Artium Quaestiones (Poľsko) (2009-2017)
- člen Vedeckej rady FFUK v Bratislave, Vedeckej rady FF TU v Trnave
- člen Umeleckej rady VŠVU v Bratislave
- člen Rady Centra výskumu VŠVU v Bratislave
- člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Trnavská univerzita, Trnava
- člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
- člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore dejiny a teória výtvarného umenia, Masarykova univerzita, Brno

ZOSTAVOVATEĽSKÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ:
GERÁT, I. – SURÝ, T.(eds): Umenie Slovenska – jeho historické funkcie. Bratislava: ÚDU SAV, 1999.
Okrem toho bol I. Gerát editorom čísiel časopisu ARS 38 (2005), č. 2 (obsahuje materiály z konferencie „Umenie ako historická pamäť, prepracované do podoby vedeckých štúdií) a ARS (2007), č. 2 (obsahuje rozpracované materiály z medzinárodnej konferencie „The Borders in the Art History of Central Europe / Die Grenzen in der Kunstgeschichte Mitteleuropas).

VEDECKÉ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ (NAD 1 MESIAC):
2020 – hosťujúci profesor, Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien
2018 Nemecko (Fellow in Residence, the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg, 1 mesiac)
2017 USA
Clark Institute, Williamstown (Clark Fellow in Residence, 4 mesiace)
2016 USA
University of Michigan, Ann Arbor (Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 1 mesiac)
2011 Nemecko
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Mellon Research Fellowship, 1 mesiac)
2004 Rakúsko
Umeleckohistorický inštitút Viedenskej univerzity (štipendium Kress Foundation, 1 mesiac)
2000 USA
Princeton University, Princeton (Fulbright Research Scholarship, 3 mesiace)
2000 Nemecko
Philipps-Universität, Marburg (DAAD Forschungsstipendium, 1 mesiac)
1998 Nemecko
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Mellon Research Fellowship, 1 mesiac)
1997 Nemecko
Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Lipsko (Gastwissenschaftler, 3 mesiace)
1996 Nemecko
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Mellon Research Fellowship (3 mesiace)
1991–1994 Nemecko
Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (DAAD Doktorandenstipendium, 3 x 10 mesiacov + 2 mesiace)

SAMOSTATNÉ PREDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ
2020 - Medieval legends and their media in Central Europe (prednáška, 2 hodiny týždenne, LS 2020, Univerzita Viedeň), Dialogues with a medieval image (seminár, 2 hodiny týždenne, LS 2020, Univerzita Viedeň)
2019 - „Obrazy v silových poliach imaginácie“, Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague
2019 - „Mudrci, králi a ich hviezda v umení stredoveku“, Katedra dejín kresťanského umenia KTF Karlovej univerzity v Prahe, ČR
2018 – “Immediate Actions and Visual Media. Conceptual Questions in the Pictorial Cult of Saint Elizabeth”, (samostatná pozvaná prednáška, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg, Nemecko)
2017 – "Image, Narrative, and Mentality: Recent Perspectives in Approaching Medieval Pictorial Legends.", (samostatná pozvaná prednáška, Clark Art Institute, Williamstown, MA, USA)
2016 "Marxist Iconology and Social Art History in Czechoslovakia during the Cold War" (samostatná pozvaná prednáška, University of Michigan, Ann Arbor, USA)
2016 – prednáška a diskusia na tému “Marriage, Poverty and Bridal Mysticism in a 14th-Century Franciscan Convent: Remarks on the Pictorial Life of St Elizabeth in the Liber Depictus”, (University of Michigan, Ann Arbor, USA)
2016 „Chudoba v kontextu: Násilí, utrpení a manželská mystika v obrazové legendě o sv. Alžbětě“, (samostatná pozvaná prednáška, Karlova Univerzita, Praha, ČR)
2013 “Tormented Bodies in Late Medieval Paintings” (pozvaná plenárna prednáška, Univerzita v Szegede)
2009: “Historische Funktionen der Ladislauszyklen im 14. Jahrhundert“ (verejná prednáška, Kunsthistorisches Institut der Universität Wien)
2003: “Obrazy vízií a alžbetínska ikonografia v 15. storočí” (prednáška na Ústave dejin umění AV ČR v Prahe)
2000: “Saint Elizabeth's Works of Mercy in the Late Medieval Pictorial Narrative” (prednáška na Princeton University, Princeton)
1999: “Kampf und Heiligkeit in der mittelalterlichen Slowakei” (verejná prednáška na Slovenskom inštitúte vo Viedni)
1997: “Wenzeslauslegende als eine sakralisierte Staatsidee in der Kunst” (verejná prednáška na GWZO v Lipsku)

REFERÁTY NA MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÁCH V ZAHRANIČÍ:
2019 - účasť v panelovej diskusii a moderovanie vedeckého seminára „History of Art and the Contemporary Art Process“. Gosudarstvennyj institut iskusstvoznania, Moskva, Ruská federácia.
2018 – “Christoformitas, christomimesis and the Interpretations of Violence in Late
Medieval Central Europe”, medzinárodná konferencia Moving Violence: Transgressing the Boundaries of Experience in Medieval Imagery, Tel Aviv University, Israel
2018 – “Images and Visual Media in the Cult of SaintSt. Elizabeth”, medzinárodná konferencia Wie funktionieren Bilder? / How Do Images Work?, Universität Wien, Rakúsko
2018 – “Holy Magi and their Star – Textual and Visual Approaches”, Medzinárodný kongres stredovekých štúdií, Kalamazoo, MI, USA
2018 – “Saint George between Media and Functions”, medzinárodná vedecká konferencia The Power of Media. Patronage, Representation, and Propaganda in the Early Modern Period (1450–1800) between the Mediterranean and Central Europe, Split, Chorvátsko
2018 – “Great Questions of the Small – the Research Infrastructure for art History between Politics and Philosophy”, the conference “Monuments and Artworks in East Central Europe Research Infrastructure”, Marburg, Nemecko
2017 – “Military saints between universal archetypes and historical functions” na konferencii Socialist Internationalism & the Global Contemporary: Transnational Art Historiographies from Eastern and East-Central Europe, Lipsko, Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), 23 – 25 november 2017
2017 – “The legend of Saint George in Jindřichuv Hradec”, na workshope Tower Houses as Symbols of Rulership: Functions, Design, Symbolism, Jelenia Góra, Poľsko, 27. jún 2017.
2016 – “Marxist Iconology in Czechoslovakia before 1968”, na konferencii “Art History and Socialism(s) after World War II”, Estónska akadémia vied, Tallinn, Estónsko
2016 – “Eternal Values and Historical Situations in Visual Cult of St Elizabeth”, na konferencii “Time and Temporality in Medieval and Early Modern Art“, The Open University of Israel, Raanana, Izrael
2016 – “The Princess at Work – Some Questions Concerning the Vita of Saint Elizabeth in Cod. Vind. 370 (Liber depictus), na konferencii „Unity and diversity of medieval (Central) Europe“, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
2015 – “The Role of Saintly Personalities in Popular Discourses on Baroque around 1970”, medzinárodná koferencia Barock für ein breites Publikum. Konstruktionen der Epoche in populären Medien diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs, Humboldt-Universität, Berlin, 12.-13. máj
2015 – „Kinderehe und Heiratspolitik in der Ikonographie des Spätmittelalters“, medzinárodná konferencia Wiener Kongress 1515. Zentraleuropa zwischen Jagiellonen und Habsburgern, Wien, 15.-17. April 2015
2015 – „Einige Gedanken zum Referat von Prof. Wojciech Bałus Die Sigismundkapelle in Krakau oder die Renaissanceforschung zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs der Stalinzeit und dem venezianischen Spiegel des eisernen Vorhangs“, Internationaler Workshop "Die Renaissancen der Renaissance. Die Aneigung einer Epoche in der marxistichen Kunstgeschichtsschreibung" Greifswald, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, 19. - 20. marec 2015 – „Modern Art, Value Theory and Totalitarianism. Research Questions in and around the Work of Marian Váross”, international workshop Art Historical Research in Context: Teaching and Exhibiting Modern Art before and after 1945, Ljubljana, France Stele Institute of Art History, December 15 – 16
2014 – “Some Structural Comparisons of Pictorial Legends from Medieval Hungary”, international workshop "Saints d'implantation et saints de souche", l'Université de Paris-Nord (Villetaneuse), November 14
2014 – “Struktur, Strukturen und die Frage nach Werten der barocken Architektur zwischen Wien und Trnava (Tyrnau)“, international conference “Asymmetrische Kunstgeschichte? Humboldt-Universität, Berlin, April 24 – 25
2014 – “Smiles of the Tortured”, the 49th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University Kalamazoo, USA, May 8 – 11
2014 – “The Power of Deceased in Panel Paintings from Central Europe (c. 1474 – 1507)“, international conference Performing Power Through Visual Narrativity In Late Medieval Europe. An Interdisciplinary Approach. Poreč (Croatia), May 29 – 31
2014 – “St George on Late Medieval Central European Altarpieces“, International Mediaeval Congress, University of Leeds, July 1 – 7;
2013 – “Burning desires. Saint Anthony and dangerous women in the panel paintings from Central Europe around 1500”, International Mediaeval Congress, University of Leeds, July 1 – 7;
2012 - “Iconography and Styles between Lübeck and Košice around 1450”, Konferencia: “Les transferts iconographiques et stylistiques à l époque gothique“ v rámci medzinárodného projektu „Transferts et circulations artistiques dans l´Europe de l´epoque gothique (XIIe-XVIe siècles)“; Organizácia INHA Paris, Liège, Belgicko, 16. november 2012
2012 - „Visual Cults of Saints between the Kingdoms of Hungary and Poland – the Case of Medieval Spiš (1412 – 1526)“; Dubrovník, Chorvátsko, Centre for Advanced Academic Studies Dubrovnik; 17. – 21. 10. 2012.
2012 „Visions and Apparitions in the Late Medieval Pictorial Hagiography of Slovakia“; medzinárodná konferencia „Visions“, Rijeka, Chorvátsko, 30. 5. – 3. 6. 2012
2011 - “Constructing the image of poverty – the pictorial legends of Saint Elizabeth of Hungary”, International Mediaeval Congress, University of Leeds, 10. – 14. júl
2011 - “The Migration of Artistic Models in Pictorial Hagiography Around 1400”, medzinárodná konferencia “Art and Architecture around 1400”, University of Maribor, May 9 – 14
2010 - “Fragmented cycles. The fate of some less known pictorial cycles with Saint Ladislas”, medzinárodná konferencia “Dying Monuments in East Central Europe”, Balatonfüred, April 22 – 25
2009 – „Meeting the ultimate friend – visions and auditions in the images of dying St. Francis and St. Elisabeth” referát na medzinárodnej konferencii o františkánskej ikonografii, Rijeka, 21. a 22. mája 2009
2009 – „Historical Functions of the Ladislas cycles in the 14th c. Scepusia (Spiš / Szepes / Zips)” referát na medzinárodnej konferencii Mediaeval Wall Painting in Central Europe, Balatonfüred, 23. – 25. 3. 2009
2008 – „Dismantling the Empire, deconstructing universalism: national discourses, art history and the end of the Austro-Hungarian Monarchy“, Medzinárodná konferencia „La
Nation – Enjeu de l’histoire de l’art en Europe 1900-1950“, Paríž, 18.11.2008
2008 – „Holy Wars and Holy Patrons – the Teutonic Order and the Pictorial Legends of its Patrons in Central Europe (c. 1235 – 1350)“ na medzinárodnej letnej škole “From Holy War to Peaceful Co-habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders”, Budapest, 14.7. - 25. 7. 2008
2008 – „The trials of the martyrs – legal and cosmic aspects of late mediaeval visual topoi”, Medzinárodná konferencia „Iconology of Law and Order (Legal and Cosmic)“, Szeged, 6.7. – 10. 7. 2008
2008 – „Individual and collective narratives about artistic past” Medzinárodná konferencia Central European Heritage – Common Heritage, Balatonfüred, 23 – 26. apríl 2008
2008 – „Einige Interpretationsprobleme der Elisabethlegende im Krumauer Bildercodex (Cod. Vind. 370)“ Medzinárodná konferencia “Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemurské”, Praha 2008
2007 – “Traditions and Innovations - Pictorial Lives of Saint Elizabeth in Central Europe before and around 1500” Medzinárodná konferencia East Meets West at the Crossroads of the Early Modern Europe, University of Sussex, Sussex 6.–7. september 2007.
2007 – “Key Scenes of the Painted Legends in the Middle Ages: Anthropological, Semiotic, and Phenomenological Aspects of the Visual Narratives”. Medzinárodný
workshop European Science Foundation pod názvom Global Theory, Local Practices, and the Research of Visual Matter, Vilnius 20.- 22. september 2007.
2007 – “Die Bildlegende am Hauptaltar der Heiligen Elisabeth in Kaschau – natürliche und übernatürliche Aspekte” Medzinárodná konferencia 800th Aniversary of the Birth of St. Elisabeth of Hungary, Maďarská akadémia vied, Budapest 20 October 2007.
2007 - “La légende picturale de sainte Élisabeth à Košice – les aspects naturels et surnaturels.” Medzinárodná konferencia Sainte Élisabeth (1207-1231) : Huit Siecles de Rayonnement Européen, CNRS (Département Sciences Humaines et Sociales), Paríž, 16.-17. november 2007.
2007 – “Between anthropology and regional politics – some questions of pictorial legends in Central Europe” Medzinárodná konferencia CIHA 2007 How to Write Art History – National, Regional or Global?, Budapešť, 21. –25. november 2007.
2005: „The Afterlife of Stoss Style and its Contexts – the High Altar of St. George in Spišská Sobota (referát na konferencii, Muzeum Narodowe, Krakow)
2004: „Redefining the “National“ – Medieval Pictorial Legends of Saint Ladislas and their Modern Interpretations” (referát na kongrese CIHA 2004 v Montreale)
2004: „Angels, demons and the politics of the late mediaeval pictorial hagiography“ (referát na konferencii, Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapešť)
2004: „Paralely, analógie a kontrasty: poznámky k tematike a funkciám obrazových legiend sv. Václava a sv. Ladislava v 14. storočí“ (referát na konferencii ÚDU AV ČR v Prahe)
2003: „Saint Anthony the Hermit in the Northern Renaissance – Some Aspects of His Painted Legends“ (referát na konferencii v Szegede)
2003: „Saints and their Heavenly Bridegroom – Pictorial Documents of Feminine Mystic in Central Europe.“ (referát na konferencii v Szegede)
2003: „Tschechoslowakische Staatssymbolik und slowakische Nationalmythen im Werk von Ľudovít Fulla“ (referát na konferencii GWZO v Lipsku).
2002: "Der Elisabethzyklus am Hochaltarretabel zu Kaschau" (referát na konferencii, Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapešť)
2001: "Ladislauszyklen und nationale Mythen: Suche nach dem Archetypischen als Deutungsmethode" (referát na konferencii, Humboldt Universität, Berlín)
2000: „Mestská kultúra ako činiteľ transformácie tradičnej obrazovej hagiografie v severnom Uhorsku 15. storočia.“ (referát na konferencii, Moravská galerie, Brno)
1999: "Epitaph des jagiellonischen Diplomaten in Pressburg" (referát na konferencii,
Germanisches Nationalmuseum, Norimberg)
1995:"Der Traum vom heiligen Land in mittelalterlichen Darstellungen der Ladislauslegende"
(referát na konferencii, Poznań)
1990: "Dvořák a Kokoschka" (referát na konferencii, Dubrovník)
EXPERTÍZNA ČÍNNOSŤ
2015 – posudzovanie projektov v rámci ”Phase I of the Evaluation of the Research and Professional Activities of the Institutes of the Czech Academy of Sciences for 2010 – 2014“ pre Vedeckú radu Akademie věd ČR
2015 - 2017 – opakovane pozvaný ako expert, pracujúci na hodnotení projektov pre Európsku komisiu v rámci vyhodnocovania výzvy Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2015)

ORGANIZOVANIE PODUJATÍ
Medzinárodné podujatia (podujatia s medzinárodnou účasťou):
I. Gerát bol hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie „The Borders in the Art History of Central Europe / Die Grenzen in der Kunstgeschichte Mitteleuropas, konanej v Bratislave 15. a 16. februára 2007.
I. Gerát bol spoluorganizátorom medzinárodného sympózia „Medieval Wall Painting in Central Europe“ (v spolupráci s Teleki László Foundation), Balatonfüred 23. – 25. apríla 2009
Ivan Gerát a Marian Zervan boli organizátormi sympória s medzinárodnou účasťou Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K problému umenia v súčasnosti
(interdisciplinárna konferencia, Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava)
Domáce vedecké konferencie
I. Gerát bol (spolu s M. Zervanom) hlavným organizátorom vedeckých konferencií „Operačná a externá pamäť v umení“ (Bratislava, 6.-7. mája 2019) a „Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K povahe výskumov v súčasnom umení“ (Bratislava, 15.-16. mája 2018). Konferencie sprevádzali rovnomenné výstavy, konané v spolupráci s Nadáciou Novum v galérii Medium. Ivan Gerát a Marian Zervan boli autormi koncepcií týchto výstav, ktorých špecifikom bola účasť relevantných autorov – finalistov súťaže, vybraných v dvoch kolách medzinárodného hodnotenia za súčinnosti medzinárodných expertov.
I. Gerát bol hlavným organizátorom vedeckých konferencií „Umenie ako historická pamäť“ (Bratislava, 24. jún 2004) a „Umenie Slovenska – jeho historické funkcie“ (Bratislava, 23. a 24. novembra 1999)
LEKTOROVANIE MONOGRAFIÍ, ZBORNÍKOV, ŠTÚDIÍ V PERIODIKÁCH:
I.Gerát pravidelne lektoruje štúdie pre vedecký časopis ARS

VYSTÚPENIA V MÉDIÁCH:
I. Gerát viackrát vystupoval v Slovenskom rozhlase, televízii TA3 a v denníkoch SME a Hospodárske noviny.

OCENENIA:
Cena rektora UK Bratislava (1988)
Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award (2016)
Cena Antona Hajduka (2019)