Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová PhD.

Medzinárodné projekty

Prepojenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 16.3.2023 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.


Národné projekty

* SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ