Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MVDr. Martina Miterpáková DrSc.

Národné projekty

EpiRodent - Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita

Small mammals as reservoir for zoonotic pathogens in an urbanizing world – epidemiology and genetic diversity.

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.

Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy

Pet animals as effective sentinels of pathogens´ circulation with specific emphasis on vector-borne and zoonotic species

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ