Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Tomáš Dvorák PhD.

Medzinárodné projekty

* ESA PECS SVK - Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.4.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

* Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.


Národné projekty

* Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálek Andrej PhD.

* Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

* DULAWELD - Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ