Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Naďa Beronská PhD.

Medzinárodné projekty

FULLRECO4US - Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Doba trvania: 1.2.2022 - 27.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

ESA PECS SVK - Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.4.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

* Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.


Národné projekty

HaTo-Coat - Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

* DULAWELD - Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

* Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ