Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marek Hyčko PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* PROBALGQUANT - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
Probabilistic, algebraic a quantum-mechanical aspect of uncertainty
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ