Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Júlia Behýlová

Medzinárodné projekty

* Lingvistická reflexia hodnôt tzv. novej normality v súčasných slovanských jazykoch

Linguistic reflection of the „new normal“ values in contemporary Slavic languages

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.


Národné projekty

* Vektorové reprezentácie vágnych výrazov v slovenčine

Vector representations vague expressions in the Slovak language

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ