Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Monika Michálková PhD.

Medzinárodné projekty

* BioSurf - Transformácia bioinertného na bioaktívne prostredníctvom povrchového inžinierstva

Transforming bioinert to bioactive through surface engineering

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.


Národné projekty

* Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

* Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou

Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ