Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ján Vozár PhD.

Medzinárodné projekty

Multiparametrický geofyzikálny výskum tektonických štruktúr spojených s mineralizáciou (Západné Karpaty)

Multiparametric geophysical investigation of tectonic structures connected to mineralization (Western Carpathians)

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.

D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1.12.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.


Národné projekty

* Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.

* DISLOCAT - Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ