Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Diana Bzdúšková PhD.

Národné projekty

* Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií

Cognitive and brain mechanisms of semantic processing

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.

StrokeRehab - Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie.

Novel approach to post-stroke rehabilitation. A basic and translational study, aiming to restore posture control and body symmetry in post-stroke patients by sensory stimulation.

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana PhD.

* Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie

Comparison of antidepressant effects of natural psychoplastogen and an mTOR activator in animal model of depression

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava PhD.

Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky

Postural threat in virtual reality in adults with height intolerance

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ