Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Janka Petőczová, CSc.

Rok narodenia: 1962
Vzdelanie: Katedra estetiky a dejín umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1986)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (odbor teória a dejiny hudby, Katedra estetiky a dejín umenia FiF UK, 1986), CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV, 1997);
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa (2003)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudby a hudobnej kultúry v 16. a 17. storočí (základný heuristický výskum hudobnohistorických prameňov, dokumentácia, filologicko-kritická analýza, regionálne, etnické, konfesijné a stredoeurópske hudobné kontexty, dejiny renesančnej a barokovej hudby na území Slovenska a v Európe), hudobná historiografia, hudobná paleografia
Rok nástupu na pracovisko: 1986 (okrem 1999 – 2002, 2004)