Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Zuzana Gažová DrSc.

Medzinárodné projekty

ANOMATY - Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie

Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.


Národné projekty

* Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.

Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ