Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. RNDr. Zuzana Gažová CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

CHINMEDAMY - Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer 's Disease
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019
- - Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v mozgomiešnom moku
Study of the protein amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 13.7.2015 - 31.12.2020


Národné projekty

* Nadmolekulárne komplexy proteínov - konformačné prechody, stabilita a agregácia
Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* MICROMANIP - Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike.
Image analysis of microscopic particles in the automation of optical manipulation techniques applicable in mikro/nanorobotics.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov - mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
Self-assembly of poly/peptides into amyloid aggregates – mechanism, inhibition and cytotoxicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ