Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Radvanský PhD.

Medzinárodné projekty

* INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Doba trvania: 10.3.2023 - 10.2.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.


Národné projekty

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklošovič Tomáš PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ