Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Radvanský PhD.

Medzinárodné projekty

* Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Doba trvania: 10.3.2023 - 10.2.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.


Národné projekty

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Transmisia cenových šokov vo výrobnom reťazci a zhluková analýza cien nehnuteľností v SR

Transmission of price shocks along production value chain and real estate prices cluster analysis in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ