Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Martina Škopková PhD.

Národné projekty

* MITOFUN - Genetické príčiny vzácnych metabolických ochorení s dôrazom na funkčné štúdie nových génových variantov.

Genetic causes of rare inherited metabolic diseases with emphasis on functional studies of novel variants

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Genetics of rare forms of diabetes with focus on functional characterization of new variants

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škopková Martina PhD.

* WOLPACMUT - Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.

* Úloha GPR180 v regulácii funkcie beta buniek pankreasu a patogenéze diabetu

The role of GPR180 in regulation of pancreatic beta cell function and pathogenesis of diabetes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

* SYNDEAF - Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ