Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Šeleng PhD.

Medzinárodné projekty

* iMagine - Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode

Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.

* SILVANUS - Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.3.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.

* AI4EOSC - Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.

* SIESTA - Zabezpečené interaktívne prostredia pre analýzu citlivých údajov

Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics (SIESTA)

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.


Národné projekty

* Sémantické distribuované výpočtové kontinuum pre spracovanie extrémnych dát

Semantic distributed computing continuum for extreme data processing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* AIPOLOGY - Umelá inteligencia pre precíznu onkológiu: od analýzy jednotlivých vzoriek po real-time monitorovanie progresie nádorových ochorení.

Artificial Intelligence for Personalised Oncology: from Single-Sample Assessment to Real-time Monitoring of Solid Tumours (AIPOLOGY)

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ