Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Jana Májeková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DUDÁŠ, Matej** - ELIÁŠ, Pavol jun. - HRIVNÁK, Richard - KIRÁLY, Gergely - KOBIV, Yuriy - MAJEROVÁ, Monika - MÁJEKOVÁ, Jana - MIKOLÁŠ, Vlastimil - PLISZKO, Artur - SCHMOTZER, András - TAKÁCS, Attila. New floristic records from Central Europe 13 (reports 176-197). Matej Dudáš (ed.). In Thaiszia, 2024, vol. 34, no. 1, p. 66-89. (2023: 0.154 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-0420. (APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services. VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region) Typ: ADNB
  • MÁJEKOVÁ, Jana** - MEDVECKÁ, Jana - MIKULOVÁ, Katarína - SLABEJOVÁ, Denisa - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZALIBEROVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Iveta. Structure of forest stands of alien tree Quercus rubra in Central Europe. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, p. 1169-1176. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01502-7 (VEGA č. 2/0119/19 : Diverzta a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí/Diversity and distribution of species and communities in changing environment) Typ: ADDA
  • MÁJEKOVÁ, Jana** - LETZ, Dominik Roman - MEREĎA, Pavol, ml. - HODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2023 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vrakuňa = Results of the Floristic mini-course held in 2023 in Bratislava boroughs of Rača and Vrakuňa. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2024, roč. 46, č. 1, s. 35-56. ISSN 1337-7043. (VEGA č. 2/0161/21 : Flóra Slovenska - čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov/ Flora of Slovakia - Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa. VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region) Typ: ADFB
  • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Soil toxicity and species dominance rather than nutrient availability drive plant species richness in swamp forests of Central Europe. In Journal of Biogeography, 2024, vol. 51, no. 4, p. 649–658. (2023: 0 - IF, 1.46 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jbi.14771 (VEGA č. 2/0053/23 : Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov/The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests. VEGA č. 2/0016/19 : Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy/Diversity of plant understoryof alder forests in the main bioregions of Central Europe) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus