Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Barbora Šingliarová PhD.

Medzinárodné projekty

Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot monitoring inváznych druhov

The European Biodiversity Partnership - IAS Subpilot

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šingliarová Barbora PhD.


Národné projekty

Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: aké sú potenciálne dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii na inváznosť taxónov rodu Solidago (zlatobyľ) v Európe?

Evolutionary and ecological outcomes of plant invasions: What are the potential consequences of post-invasion hybridization and polyploidization on the invasiveness of Solidago taxa in Europe?

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šingliarová Barbora PhD.

* Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hodálová Iva CSc.

* RET-EVOL-BRASS - Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.

* PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ