Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Peter Mihálka PhD.,

Národné projekty

* MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

* Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.

The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kómar Ladislav PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ