Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.

V roku 2001 ukončila štúdium Teórie a dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 2001-2004 pôsobila na Pamiatkovom úrade SR v oblasti technických pamiatok. V roku 2003 obhájila rigoróznu prácu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Od roku 2004 pracuje na Oddelení architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, kde sa v rámci výskumu zameriava na históriu medzivojnovej architektrúry, tvorbu českých architektov na Slovensku a dejiny priemyselnej architektúry. Tému modernej industriálnej architektúry skúma nielen z hľadiska historického, ale aj z pohľadu možných prístupov k záchrane a revitalizácii priemyselného dedičstva ako takého.