Information Page of SAS Employee

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

 • BAHNA, Miloslav - SEKULOVÁ, Martina. Crossborder Care : Lessons from Central Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 149 p. ISBN 978-3-319-97027-1(VEGA 2/0015/16 : Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku = Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria. APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AAA

  Citácie:
  [1.2] KATONA, Noémi - TURAI, Eszter. Care work migration from and to east-central Europe. In Gender a Vyzkum / Gender and Research. ISSN 25706578, 2019-01-01, 20, 1, pp. 180-185., Registrované v: SCOPUS

  [2.1] VOL'ANSKA, L'ubica - KACEROVA, Marcela - MAJO, Juraj. People, space and culture dimensions of intergenerational relationships. In SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. ISSN 1335-1303, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 122-143., Registrované v: WOS

  [4.1] ŠTEFÁNIK, M. Let´Smake It The Clients Decision – Impact Evaluation Of Innovated Training For Registered Job Seekers – Repas. In Miroslav Štefánik et al. Labour Market In Slovakia 2019+. Bratislava: Centrum spoločenských a psychologickýchvied SAV, 2018. s. 56-72. ISBN 978-80-7144-296-7. Dostupné na: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/390_labour_market_in_slovakia_2019.pdf.

  [5] PAVELKOVÁ, L. Péče, migrace a střední Evropa. In Gender a výzkum. ISSN 2570-6578, roč. 20, č. 1, s. 154-158. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/uploads/86071174bf58164e1494bb792a06966c1e84664c_gender-a-vyzkum-2019-1-pro-web.pdf.

  [6] GYÁRFÁŠOVÁ, O. Cezhraničné opatrovateľky - skupinový portrét. In Sme. Kultúrny život. ISSN 1335-440X, 2019, roč. 27, č. 65, s. 16.

  [6] TRUMMER, Ursula. Cross-border Care. Lessons from central Europe. In SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. ISSN 1335-1303, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 231-234., Registrované v: WOS

 • BAHNA, Miloslav. Context Matters: Measuring Nationalism in the Countries of the Former Czechoslovakia. In Nationalities Papers : The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2019, vol. 47, no. 1, p. 2-19. (0.803 - IF2018). ISSN 0090-5992. Dostupné na internete: <https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=C45XG2uLmjhsNO1hEEI&page=1&doc=2>. Type: ADCA
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch = Different Scales, Different Results? How are Survey Responses Influenced by the Employed Scales. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Type: ADDA

  Citácie:
  [2.1] SOUKUP, Petr. Different Scales Cause Different Results? A Statistical-Methodological Polemic with the "Different Scales, Different Results" Paper. In SOCIOLOGIA. ISSN 0049-1225, 2019, vol. 51, no. 5, pp. 525-528. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17512., Registrované v: WOS

 • BAHNA, Miloslav. Nacionalizmus na Slovensku: ako sa menil v čase? In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 11-16. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Korupční politici, korupční úradníci a osobná skúsenosť s korupciou. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 47-52. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Post graduation returns and non-returns of internationally mobile students: Good or bad for intergenerational social mobility? In Inequality over the life course : Booklet of abstracts [elektronický zdroj]. - Lausanne : University of Lausanne, 2019. Dostupné na internete: <https://ecsr2019.sciencesconf.org/data/Booklet_of_abstracts_ECSR_2019.pdf>(Inequality over the life course : European Consortium of Sociological Research (ESCR) Conference 2019). Type: AFC
 • Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. Miloslav Bahna (editor). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 80 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>. ISBN 978-80-89897-11-7(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus